điểm danh
Thông tin điểm danh theo khối
Khối Quên thẻ Vắng không phép Vắng có phép Đi trễ Về sớm Đi trễ - về sớm
Tất cả 54 25 15 0 2 8
Khối 10 5 10 5 0 2 3
Khối 11 5 10 5 0 2 3
Khối 12 2 3 7 0 1 0
Thông tin điểm danh học sinh trong ngày 05/09/2017
STT Ca Lớp SSCID Họ tên Trạng thái Số lần nghỉ trong kỳ Số lần vi phạm trong kỳ